Tài nguyên bằng tiếng Việt

Hướng dẫn Tốt nghiệp, Nghề nghiệp và Đại học” của DCPS là một tài liệu được cá nhân  hóa nhằm cung cấp cho sinh viên và gia đình các hướng dẫn cụ thể con đường hướng tới tốt nghiệp, cao đẳng, và nghề nghiệp. Dưới đây là một số tài nguyên hữu ích cho Hướng dẫn. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ với cố vấn của trường hoặc điều phối viên đại học và nghề nghiệp của bạn. 

  1. Hướng dẫn tốt nghiệp, hướng nghiệp và cao đẳng của học sinh DCPS Thuật ngữ cho các phiên bản văn bằng
  2. Hướng dẫn để tốt nghiệp, nghề nghiệp và đại học cho học sinh DCPS CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  3. Hướng dẫn để tốt nghiệp, nghề nghiệp và đại học cho học sinh DCPS Hỏi & đáp về chứng chỉ tốt nghiệp
  4. Hệ thống Trường Công lập DC
  5. Cách vào xem hướng dẫn Tốt nghiệp, Đại học và Nghề nghiệp ở cổng thông tin dành cho phụ huynh